Právnická osoba

PRIHLÁŠKA ZA ČLENA/ČLENKU OZ  DIERA V SYSTÉME

Prihlasujeme sa za člena/členku OZ DIERA V SYSTÉME 

so sídlom Záhradnícka 5389/68, 821 08 Bratislava.

.

Zaväzujeme sa dodržiavať stanovy občianskeho združenia, uhrádzať stanovené členské príspevky vo výške 50 € za každý kalendárny rok, najneskôr   do  15. februára,  pokiaľ  členovia  predsedníctva  nerozhodnú v danej veci inak. Akceptujeme fakt, že ak sa prihlásime po 15. februári, uhradíme členský príspevok najneskôr do 30 dní od schválenia prihlášky.

Vypíšte aj elektronickú prihlášku