CIELE A AKTIVITY 

V oblasti legislatívnej a právnej ako aj v rovine praktickej poukazovať a odhaľovať "legislatívne diery"  v   systéme  vytvárať  podmienky  pre  výmenu  skúseností  a  informácií  v oblasti aktivít pre znevýhodnené a zraniteľné osoby a seniorov na realizáciu nasledovných aktivít:

 • charitatívnych,
 • vzdelávacích,
 • kultúrnych a spoločenských,
 • organizácia zábavných podujatí a aktivít pre seniorov,
 • zabezpečovanie aktivít v oblasti cestovného ruchu,
 • športových,
 • zdravotníckych,
 • komunikačných medzi seniormi navzájom aj medzi mladšími generáciami
 • sprostredkovania práce pre občanov, seniorov a znevýhodnených a zraniteľných osôb a podpora ich zapojenia sa do pracovného procesu,
 • pomoc pri rekvalifikácii občanov, seniorov, osôb znevýhodnených a zraniteľných osôb a ďalšie vzdelávanie,
 • pomoc  pri   organizácii   a   sprostredkovaní  rôznych  služieb  a  pomocných  prác  pre občanov, seniorov a osôb, znevýhodnených a zraniteľných,
 • právne poradenstvo, podpora a informácie  ohľadom bývania  pre  občanov, seniorov a osôb znevýhodnených a zraniteľných,
 • poskytovanie informácii a poradenstvo o domoch dôchodcov, krízových centrách pre týrané matky a spolupráca s nimi,
 • sprostredkovanie informácií  o  finančnom  poradenstve pre  prípravu na aktívny život a dôchodok a jeho realizáciu,
 • zabezpečenie   zlepšenia    zručnosti    občanov,   seniorov,  osôb  znevýhodnených   a  zraniteľných   vo svete informačných technológií,
 • sprostredkovanie kontaktov medzi seniormi, znevýhodnenými a zraniteľnými osobami a ostatnými osobami v spoločnosti,
 • ďalšie aktivity týkajúce sa aktívneho života seniorov, znevýhodnených a zraniteľných osôb.