O NÁS

POSLANÍM ZDRUŽENIA JE

  • odhaľovať a poukazovať na nedostatky v oblasti legislatívnej, sociálnej, zdravotnej, vzdelávacej a celospoločenskej a presadzovať záujmy členov, partnerov a sympatizantov na dosiahnutie nápravy v týchto oblastiach,
  • zvyšovať povedomie v spoločnosti o význame zvyšovania občianskeho a právneho povedomia občanov,
  • aktivitami zlepšovať integráciu osôb, najmä seniorov, zdravotne alebo sociálne znevýhodnených a zraniteľných osôb do spoločnosti a prehlbovať medzigeneračnú komunikáciu,
  • aktívne sa zasadzovať a umožňovať ďalšie vzdelávanie a prehlbovanie právneho povedomia občanov, najmä seniorov zdravotne alebo sociálne znevýhodnených a zraniteľných osôb a umožňovať konkrétne využitie životných skúseností a zručností seniorov v rámci celoživotného vzdelávania,
  • v spolupráci s partnermi združenia poskytovať, organizovať a sprostredkovávať podujatia a služby pre občanov, znevýhodnených a zraniteľných osôb, seniorov ako aj pomáhať pri týchto poskytovaní služieb,
  • spoločne s odbornými partnermi zabezpečovať poradenské centrum na zlepšenie ďalšieho vzdelávania, orientácie a samostatnosti seniorov, znevýhodnených a zraniteľných osôb vo vybraných oblastiach života (právne povedomie, bývanie, financie, zdravie, trh práce, aktivity, vzdelávanie a ďalšie oblasti života),
  • v spolupráci s partnermi organizovať a zabezpečovať charitatívnu pomoc rôzneho druhu pre občanov sociálne slabších, postihnutých a seniorov.