Fyzická osoba

PRIHLÁŠKA ZA ČLENA/ČLENKU OZ  DIERA V SYSTÉME

Prihlasujem sa za člena/členku OZ DIERA V SYSTÉME 

so sídlom Záhradnícka 5389/68, 821 08 Bratislava.

.

Zaväzujem  sa dodržiavať stanovy občianskeho združenia, uhrádzať stanovené členské príspevky vo výške 20 € za každý kalendárny rok, najneskôr do 15. februára,  pokiaľ  členovia    predsedníctva  nerozhodnú  v danej veci inak. Akceptujem fakt, že ak sa prihlásim po 15. februári, uhradím členský príspevok najneskôr do 30 dní od schválenia prihlášky.

Vypíšte aj elektronickú prihlášku